ARTYKUŁYGOSPODARKA I POLLITYKA

Zmiany dotyczące obwodów do głosowania na terenie Płocka

W niedzielę 7 kwietnia 2024 roku odbędą się wybory samorządowe. Mieszkańcy będą wybierać Prezydenta Miasta Płocka, a także radnych kolejnej kadencji. Lokale wyborcze będą czynne w godzinach 7:00 -21:00. Jeżeli włodarz miasta nie zostanie wybrany w I turze, wówczas 21 kwietnia 2024 roku odbędzie się II tura wyborów.

Miasto podzielone będzie na tzw. stałe obwody głosowania. Do każdego z obwodów głosowania przypisane są konkretne ulice z numerami budynków. Podział miasta na obwody głosowania zostanie dokonany przez Komisarza Wyborczego w Płocku. Obwieszczenie to będzie dostępne na stronie internetowej miasta.

Informujemy, że udział w wyborach wezmą:

  • osoby na stałe zameldowane na terenie naszego miasta, które z urzędu znajdują się w Centralnym Rejestrze Wyborców oraz osoby ujęte w stałym obwodzie głosowania, czyli dopisane na swój wniosek.
  • osoby, które w dniu wyborów ukończyły 18 lat, posiadają prawa wyborcze, są wpisane do spisu wyborców przygotowanego do tego głosowania,
  • osoby, które nie są pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem sądu,
  • osoby, które nie są ubezwłasnowolnione,
  • osoby, które nie zostały pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania należy złożyć w Urzędzie Miasta Płocka Al. J. Piłsudskiego 6, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00, Stanowisko Obsługi Klienta (stanowiska nr 10-13).

Informujemy, że wizytę można zarezerwować poprzez system internetowej rezerwacji dostępny na https://nowy.plock.eu/rezerwacje/

Ujęcie w stałym obwodzie głosowania wiąże się z koniecznością przeprowadzenia postępowania, w którym organ gminy potwierdza, że wnioskodawca mieszka pod wskazanym adresem, a które kończy się wydaniem decyzji o ujęciu w stałym obwodzie głosowania. Termin na wydanie decyzji wynosi 5 dni.

W wyborach tych nie można jednorazowo zmienić miejsca głosowania ani pobrać zaświadczenia o prawie do głosowania. Aby zmienić komisję wyborczą, musisz zaktualizować swój stały adres w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Głosowanie w wyborach do organów samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wyborcy głosują w obwodzie głosowania właściwym dla miejsca ich stałego zamieszkania oraz ujęte na swój wniosek w stałym obwodzie głosowania.

Poza miejscem stałego zamieszkania głosują jedynie wyborcy przebywający w dniu głosowania w szpitalach, domach pomocy społecznej oraz zakładach karnych.

Osoby, które nie są pewne tego, czy są ujęte we właściwym stałym obwodzie głosowania, mogą to samodzielnie sprawdzić za pomocą e-usługi udostępnionej przez Ministra Cyfryzacji (https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-swoje-dane-w-centralnym-rejestrze-wyborcow2).

W przypadku gdy wyborca nie posiada profilu zaufanego, może sprawdzić swoje dane osobiście w Urzędzie Miasta Płocka:

  • Al. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek – piątek 8.00-17.00 – wizytę można zarezerwować poprzez system internetowej rezerwacji dostępny na https://nowy.plock.eu/rezerwacje/
  • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ul. Zduńskiej): poniedziałek, wtorek, środa 8.00-15.30, czwartek 9.00-17.30, piątek 9.00-15.30.

Głosowanie przez pełnomocnika:

  • Pełnomocnictwa do głosowania może udzielić wyborca z orzeczoną w stopniu znacznym lub umiarkowanym niepełnosprawnością oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat.
  • W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania wyborca składa wniosek o jego udzielenie, a osoba wskazana na pełnomocnika zgodę na jego przyjęcie. Do tych dokumentów należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności wyborcy (w przypadku wyborcy niepełnosprawnego). W sytuacji, gdy wyborca najpóźniej w dniu wyborów kończy 60 lat orzeczenia nie przedstawia.

Wnioski o udzielenie pełnomocnictwa do głosowania można składać w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Płocka:

  • Al. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek – piątek 8.00-17.00 w terminie do 29 marca 2024 r.

Informujemy, że wizytę można zarezerwować poprzez system internetowej rezerwacji dostępny na https://nowy.plock.eu/rezerwacje/

Głosowanie przez obywateli Unii Europejskiej niebędącymi obywatelami polskimi:

Obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim oraz obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej może wziąć udział w głosowaniu pod warunkiem, że jest ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Ujęcie w stałym obwodzie głosowania obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim i obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej następuje na jego wniosek złożony w urzędzie gminy właściwym ze względu na jego miejsce stałego zamieszkania. Sam fakt zameldowania na pobyt stały lub na pobyt czasowy oraz zarejestrowania pobytu obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nie powoduje ujęcia w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Uprawnienia wyborców z niepełnosprawnościami:

Wyborcy z niepełnosprawnościami przysługuje prawo do zmiany miejsca głosowania, jeżeli lokal obwodowej komisji wyborczej właściwej dla jego adresu zameldowania nie jest dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Głosowanie przy użyciu nakładki na kartę do głosowania w alfabecie Braille’a:

W lokalu wyborczym wyborca niepełnosprawny może głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a. W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładkę na kartę.

Głosowanie korespondencyjne:

Korespondencyjnie głosować mogą wyborcy z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym bez ograniczenia wieku oraz wyborcy, którzy najpóźniej
w dniu wyborów kończą 60 lat.

Do 25 marca 2024 roku będą przyjmowane zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca zgłasza Komisarzowi Wyborczemu
do 25 marca 2024 roku w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Płocku przy ulicy Kolegialnej 15.

_____________________________________________________________________________________

Informacja dla najemców lokali

W niedzielę 7 kwietnia 2024 roku odbędą się wybory samorządowe. Mieszkańcy będą wybierać Prezydenta Miasta Płocka, a także radnych kolejnej kadencji.

Wyborcy zameldowani na pobyt stały na terenie naszego miasta są z urzędu ujmowani w Centralnym Rejestrze Wyborców. W przypadku zameldowania na pobyt czasowy wyborca, który chce oddać głos w wyborach powinien złożyć wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania co umożliwi wpisanie go do Centralnego Rejestru Wyborców.

Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania należy składać w Urzędzie Miasta Płocka al. Piłsudskiego 6, w godz. 8-17 lub elektronicznie poprzez stronę obywatel.gov.pl

Wizytę można zarezerwować poprzez system internetowej rezerwacji dostępny na https://nowy.plock.eu/rezerwacje/

W wyborach tych nie można jednorazowo zmienić miejsca głosowania ani pobrać zaświadczenia o prawie do głosowania, aby zmienić komisję wyborczą należy zaktualizować swój stały adres w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Lokale wyborcze w Płocku będą czynne w godzinach 7:00-21:00. Ich lokalizacje można sprawdzić m.in. na plock.eu/lokale-wyborcze.

 

op. K. Kozłowski

_____________________________________________________________________________________

Więcej informacji oraz dokumenty dotyczące wyborów samorządowych są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Wybory samorządowe 2024

oraz w zakładce Wybory samorządowe 2024 na stronie plock.eu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *